Misija, Vizija

 

INSTITUCIJOS MISIJA

Vilniaus vaikų socializacijos centras vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonę, ugdo vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu piliečiu, lavina dabarčiai svarbius komunikacinius gebėjimus, ugdo socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą. Racionaliai naudojant materialinius ir dvasinius resursus, atsižvelgiant į kiekvienos mokinės individualias savybes ir turimą gyvenimo patirtį, sudaromos galimybės įgyti pagrindinį išsilavinimą ir įgyti profesijos pradmenis.

VIZIJA

Vilniaus vaikų socializacijos centras – nuolat besimokanti, demokratiškai organizuota, humanizmo principais ir bendražmogiškomis vertybėmis savo veiklą grindžianti ugdymo įstaiga, sėkmingai reintegruojanti vaikus, turinčius elgesio problemų, į visuomenę.